Algemene voorwaarden

van:

The Great Escape

Burgemeester Drijbersingel 19

8021 DA Zwolle

BTW-nummer: NL857544068B01

KvK-nummer: 68672500

Inhoudsopgave

HUISREGELS THE GREAT ESCAPE

Het spelen van belevingen bij The Great Escape geschiedt geheel op eigen risico.  Het wordt afgeraden voor mensen met hart klachten en psychische stoornissen.

Kluisjes zijn beschikbaar om de waardevolle spullen in op te bergen.

Voor The Lost Package hanteren we geen minimum leeftijd, wel dienen deelnemers jonger dan 12 jaar begeleid te worden door een volwassene.

Voor The Mission en The Courtroom, hanteren we een minimum leeftijd van 14 jaar. Wel dienen deelnemers jonger dan 18 jaar begeleid te worden door een volwassene.

Voor The Deal, hanteren we een minimum leeftijd van 16 jaar. Wel dienen deelnemers jonger dan 18 jaar begeleid te worden door een volwassene.

Het is niet toegestaan The Great Escape onder invloed van drank of drugs te spelen.

Annuleringen dienen schriftelijk, per mail te gebeuren, deze zijn na bevestiging door The Great Escape geldig. De Annuleringsvoorwaarden zijn te raadplegen in artikel 8 van onze Algemene Voorwaarden.

Het is niet toegestaan dingen te forceren of kapot te maken. Gemaakte kosten van gemoedwillig dingen forceren of kapot maken kunnen verhaald worden op de groep.

De reservering is alleen bevestigd na het ontvangen van de bevestigingsmail.  Het is mogelijk dat deze in de Spam folder is terecht gekomen. Niets ontvangen? Neem direct contact met ons op.

Zorg dat je precies op het juiste tijdstip aanwezig bent, indien je te laat bent kan dit resulteren in een kortere speeltijd.

ALGEMENE VOORWAARDEN THE GREAT ESCAPE CENTER B.V.

Gevestigd aan de Burgemeester Drijbersingel 19 te Zwolle, Nederland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68672500

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.       The Great Escape: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The Great Escape Center B.V., tevens handelend onder de naam www.verbaasjecollegas.com, wederpartij bij de overeenkomst met de Klant en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van art. 6:231 sub b BW;

2.       Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met The Great Escape sluit en wederpartij bij de overeenkomst met The Great Escape in de zin van artikel 6:231 sub c BW;

3.       Deelnemer: natuurlijk persoon welke deelneemt aan een Activiteit van The Great Escape;

4.       Activiteit: de dienst(en) of het arrangement welke door The Great Escape wordt aangeboden;

5.       Programma: het geheel aan Activiteiten dat door de Klant werd gereserveerd;

6.       Partijen: de Klant en The Great Escape gezamenlijk.

7.       Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

1.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de Activiteiten en/of (groeps)arrangementen georganiseerd of aangeboden door The Great Escape.

2.       Wanneer door The Great Escape gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat The Great Escape onderhavige voorwaarden soepel toepast.

3.       The Great Escape behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de Klant van de wijziging in kennis is gesteld, met dien verstande dat voor reeds gesloten overeenkomsten de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen.

4.       Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met The Great Escape in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door The Great Escape vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

5.       Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met The Great Escape, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1.         Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een reservering plaats via de website of mondeling (ook telefonisch) aan (de medewerkers van) The Great Escape en hier via e-mail of per post een bevestiging van ontvangt.

2.         Degene die namens, of ten behoeve van, de groep de overeenkomst aangaat (de Klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien alsmede voor eventuele schade die door de door de Klant ingeschreven Deelnemers wordt veroorzaakt.

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1.         The Great Escape zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.         Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft The Great Escape het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.         De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan The Great Escape aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan The Great Escape worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan The Great Escape zijn verstrekt, heeft The Great Escape het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen.

4.         The Great Escape is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat The Great Escape is uit gegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor The Great Escape kenbaar behoorde te zijn.

5.         De klant vrijwaart The Great Escape voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.

ARTIKEL 5. BETALING

1.         Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling voorafgaand aan de Activiteit door middel van online betaling of pinbetaling op de locatie. Indien is overeengekomen dat de betaling zal geschieden door middel van factuur, dient de Klant het volledige bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te hebben voldaan. The Great Escape heeft het recht om facturen digitaal toe te zenden.

2.         Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, zal The Great Escape de Klant een herinnering sturen en daarbij een redelijke termijn bieden om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien de Klant niet binnen deze termijn betaalt, verkeert de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

3.         Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke The Great Escape maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Klant. In dat geval is de Klant een vergoeding verschuldigd van ten minste 5% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door The Great Escape gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 6. RESERVERINGSSOM

1.       In de gepubliceerde reserveringssom zijn de kosten voor alle voor de betreffende Activiteit benodigde zaken inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Op de website, in offertes of anderszins vermelde prijzen gelden per persoon en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2.       De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het op stellen van het Programma. The Great Escape behoudt zich het recht voor om voor het totstandkoming van de boeking de prijs te wijzigen, indien daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat, zoals doch niet uitsluitend prijsverhoging van derden of verhoging van belastingen en andere wettelijke tarieven.

ARTIKEL 7. BEGIN- EN EINDTIJD

De begin- en eindtijd van een Activiteit wordt in de reserveringsbevestiging vastgelegd. Indien een Programma of Activiteit aangepast dient te worden, omdat een deelnemer of groep deelnemers niet op tijd aanwezig is, zal The Great Escape hiervoor de eventuele extra kosten in rekening brengen bij de Klant. The Great Escape is niet aansprakelijk voor eventuele schade indien de Activiteit geen doorgang kan vinden omdat een deelnemer of groep deelnemers niet op de overeengekomen begintijd aanwezig is.

ARTIKEL 8. WIJZIGING EN ANNULERING VAN DE RESERVERING

 • De reservering kan door de Klant in overleg met The Great Escape gewijzigd worden. Indien het wijzigen van het aantal deelnemers ertoe leidt dat er minder deelnemers zullen deelnemen aan de Activiteit, gelden op de in mindering gebrachte deelnemers, de annuleringsvoorwaarden van lid 2 van dit artikel van deze voorwaarden.
 • Indien een reservering wordt geannuleerd of gewijzigd, worden per reservering de volgende kosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen

Annuleringen omtrent COVID19

 • Zolang The Great Escape de afgesproken dienst kan en mag leveren, heeft de klant geen reden om kosteloos te annuleren of te verplaatsen tenzij dit tijdig en dus volgens de gestelde voorwaarden gebeurt.
 • Annuleringen tijdens een door de overheid opgelegde lockdown kunnen kosteloos verplaatst worden naar een andere geschikte datum, indien er nog geen geschikte datum gevonden kan worden zullen wij een voucher verstrekken met een geldigheidsduur van ten minste 1 jaar

Online UITJE ( Pubquiz, Escapequiz, Kidnapped & Hacked)

 • Annuleren/verplaatsen langer dan 14 dagen voor aanvang: kosteloos.
 • Annuleren/verplaatsen korter dan 14 dagen maar langer dan 72 uur voor aanvang: 50% van de totaal factuur.
 • Annuleren korter dan 72 uur voor aanvang: 100% van de totaal factuur.
 • Annuleren van het aantal deelnemers ( max 10% van het totale aantal) kan tot 72 uur voor de reservering kosteloos. Bij wijzigingen korter dan 72 uur van tevoren wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

 Één escape room of buiten beleving                                   

 • Annuleren/verplaatsen langer dan 7 dagen van te voren: kosteloos in de vorm van een voucher, of restitutie.
 • Annuleren/verplaatsen langer dan 48 uur van te voren maar korter dan 7 dagen: is er geen restitutie meer mogelijk maar verstrekken wij een voucher.
 • Annuleren/verplaatsen korter dan 48 uur voor aanvang: 100% van de totaal factuur.

Twee of meer escape rooms of buiten beleving

 • Annuleren/verplaatsen langer dan 14 dagen voor aanvang: kosteloos in de vorm van een voucher, of restitutie.
 • Annuleren/verplaatsen korter dan 14 dagen maar langer dan 7 dagen voor aanvang: is er geen restitutie meer mogelijk maar verstrekken wij een voucher.
 • Annuleren/ verplaatsen korter dan 7 dagen voor aanvang maar langer dan 96 uur van te voren 50% van de totaal factuur.
 • Annuleren/ verplaatsen korter dan 96 uur voor aanvang: 100% van de totaal factuur.

Arrangementen:

Onder arrangement verstaan wij, Lunch, BBQ, Buffet of Diner bij een externe partner in combinatie met een binnen of buiten activiteit, maar ook onze Team Building en Vergaderarrangementen.

 • Annuleren/verplaatsen volledig arrangement langer dan 3 weken voor aanvang: kosteloos.
 • Annuleren/ verplaatsen korter dan 3 weken maar langer dan 1 week voor aanvang: 50% van de totaal factuur.
 • Annuleren korter dan 1 week voor aanvang: 100% van de totaal factuur.
 • Annuleren van het aantal deelnemers (max. 10% van het totale aantal) kan tot 72 uur voor aanvang kosteloos. Bij wijzigingen korter dan 72 uur voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Annuleringen dienen schriftelijk per mail naar: info@thegreatescape.info te gebeuren.

Telefonische en mondelingen annuleringen zijn niet rechtsgeldig.

Een annuleringsverzekering dient men zelf bij eigen verzekeraar af te sluiten.

ARTIKEL 9. NIET DOORGAAN VAN ACTIVITEITEN OF WIJZIGINGEN

1.         The Great Escape behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in het Programma, indien hiertoe gegronde redenen bestaan, bijvoorbeeld indien de veiligheid van de deelnemers niet gewaarborgd kan worden of indien aanwijzingen van de bevoegde autoriteiten The Great Escape hiertoe noodzaken.

2.         Indien voormelde omstandigheden ertoe leiden dat het Programma niet doorgaat of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, zal The Great Escape de Klant hiervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen.

3.         indien The Great Escape besluit (delen van) een Programma niet door te laten gaan, verplicht The Great Escape zich tot het afgeven van een waardebon (geldigheidsduur 12 maanden) ter waarde van (delen van) het betreffende Programma, zodat (delen van) het Programma op een andere datum door kan gaan. Slechts indien de Klant geen gebruik van wenst te maken van dit aanbod, zal The Great Escape gehouden zijn tot het naar rato restitueren van reeds betaalde bedragen in verband met de geannuleerde Activiteiten. The Great Escape is in het geval van annulering van (een gedeelte van) het Programma niet gehouden tot enige schadevergoeding.

4.         Het is niet toegestaan onder invloed van drugs en/of alcohol deel te nemen aan de Activiteiten. Indien het personeel van The Great Escape vermoedt dat een deelnemer onder invloed verkeert van alcohol of drugs, behoudt het personeel van The Great Escape zich het recht voor om de persoon in kwestie van (verdere) deelname uit te sluiten, te weigeren of de betreffende Activiteit in zijn geheel stil te leggen. De betreffende deelnemer is in dat geval aansprakelijk voor alle schade die The Great Escape dientengevolge lijdt.

ARTIKEL 10. KLACHTEN

Ondanks alle inspanningen van The Great Escape kan het voorkomen dat de Klant een klacht in wenst te dienen. Deze klacht dient direct tijdens de Activiteit of op de eerste werkdag na de Activiteit bij het personeel van The Great Escape te worden ingediend. Als directe indiening van een klacht bij het personeel van The Great Escape niet mogelijk is, of als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen een week erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij The Great Escape. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden niet door The Great Escape in behandeling genomen.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

1.       Indien The Great Escape aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt vergoeding van de directe schade en tot maximaal het totaalbedrag dat door The Great Escape aan de Klant in rekening werd gebracht.

2.       The Great Escape aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van een Activiteit. The Great Escape is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

3.       The Great Escape aanvaardt geen aansprakelijk voor door de Klant gemaakte kosten zoals, doch niet uitsluitend premies voor verzekeringen en kosten voor vervoer, indien een Activiteit niet kan doorgaan.

4.       Schade of verlies die door de deelnemer worden veroorzaakt aan zaken die door The Great Escape ter beschikking worden gesteld of aan de ruimte(s) en andere eigendommen van The Great Escape worden door The Great Escape op de Klant verhaald. Voorts zal The Great Escape alle schade op de deelnemer verhalen, indien zij door een derde wordt aangesproken ter zake schade die door de betreffende deelnemer werd veroorzaakt.

ARTIKEL 12. OPSCHORTING EN ONTBINDING

1.       The Great Escape is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

–          Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

–          na het sluiten van de overeenkomst The Great Escape ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;

–          Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

2.         Voorts is The Great Escape bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3.       Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van The Great Escape op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien The Great Escape de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. The Great Escape behoudt onder meer steeds het recht schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.

ARTIKEL 13. OVERMACHT

1.       The Great Escape is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2.       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop The Great Escape geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor The Great Escape niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van The Great Escape worden daaronder begrepen.

3.       The Great Escape heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat The Great Escape zijn verbintenis had moeten nakomen.

4.       The Great Escape kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is The Great Escape gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

1.       Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.       De rechter in het arrondissement waar de Klant ressorteert is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij dwingend recht een andere rechter aanwijst.

3.       Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 15. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

1.       In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

2.       Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

3.       De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd.

4.       De algemene voorwaarden kunnen worden ingezien en gedownload via de website van The Great Escape: Algemene voorwaarden